عموپرویز و دوستان
پنجشنبه، ۸ بهمنماه ۱۳۹۴، ۲:۰۰ صبح

یک بار دیگر دست عمو از آستین اسمارت ترای بیرون آمد و سایت محتوا محور دیگری آغاز کرد

عمو پرویز و دوستان

قصد دارم تیمی از دوتان برای نگارش، ترجمه و مصاحبه تدارک ببینم و با موضوعات مورد نیاز مخاطبین انتخاب شده، در خدمتشون باشیم

amoooo.gif

ارسال شده در بخش: لينک