سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
سه شنبه، ۱۷ مردادماه ۱۳۹۱، ۲:۰۲ بعدازظهر

مسابقه:
شاید IQ من رفته زیر زمین و نفهمیدم این کلمه اختصاری از چی کلماتی گرفته شده:
ilenc
این کلمه ادرس سایت :سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور" است که می توانید با دادن نام یا شماره ثبت یک شرکت اطلاعات اولیه آن شرکت را دریافت نمائید.

اگر نیاز به شماره لی شرکت یا سازمان ثبت شده حقوقی را دارید درنگ نکنید که کارتان راه می افتد.
البته جای شیطنت هم داره، شماره همینجوری بدید ببینید چی میاد. بازی خوبیه.

ارسال شده در بخش: لينک